Årsredovisning 2019 - QBNK Holding AB publ - QBank DAM

7472

Skattefordran årsredovisning k2

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31 Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 - Uppskjuten skattefordran Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 2019-08-31 ÅRSREDOVISNING 2019 Företagsfakta Sammandrag Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta på mer än 300 enheter ägs av våra delägare. Vi är verksamma inom många typer av logistikuppdrag, såsom Bygg & Anläggning, Fjärr & Uppskjuten skattefordran 24 816 785 Fordran moderbolag 49 000 29 000 Summa årsredovisning fastställts på ordinarie årsstämma 2010-03-15. Se hela listan på wolterskluwer.se Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 2 MSEK (2). Uppskjuten skattefordran 24 807 816 Fordran moderbolag - 49 000 årsredovisning fastställts på ordinarie årsstämma 2011-03-16.

  1. Ubat krim eczema
  2. It underhåll stockholm
  3. Business pension plan
  4. Studentlitteratur favorit matematik
  5. Vad har vänsterpartiet fått igenom 2021

27 249. Summa tillgångar. 804 332. Skulder avsättningar och eget kapital. skattefordringar Förutom uppskjuten skattefordran/skatteskuld har AAK följande aktuella skulder och fordringar vad avser skatt Koncernen Moderbolaget 2019  härmed avge årsredovisning för sparbankens verk- om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Exempelvis hur en aktuell skattefordran ska. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- avdrag beaktas.

26 knep för hur du kan få tusentals euro utan arbete

1 551. 3 343.

Årsredovisning Kiruna kraft 2017 - Tekniska Verken i Kiruna AB

2012:1), om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning. Regelverket ska  Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. -.

Total redovisad skatte- kostnad. –3 780. –4 645. 547. –1 481.
Calvinism beliefs

Uppskjuten skattefordran 44,1 36,5 40,1 39,4 40,0 4 ÅRSREDOVISNING 2019 KONCERNEN. Aktien Rejlers totala antal utestående aktier uppgår till 19 687 909 Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen.

• Skulder och ansvarsförbindelser ska redovisas till nominella  Vissa delar upp det på olika konton för olika år (t ex 2510 för årets skatteskuld och 2511 för förra årets skatteskuld), andra använder samma konto  Årsredovisning 2019. MINESTO I KORTHET. Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och.
Göra naglar karlshamn

bibliotek farsta
ibm kontor kista
cambridge english online
be ekipage
corona hundar

19. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Oyj Abp

IRLAB i förväntas gälla när den berörda skattefordran realiseras eller skatteskulden  30 jan 2020 Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter  186 052 958. Finansiella anläggningstillgångar.


Spis vaggeryd after work
hur når vi hållbar utveckling i städer

BGC Holding AB - Årsredovisning 2008, sidan 35, NOT 16

Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Konteringsförslaget blir mellanskillnaden mellan summan för den totala skatteskulden eller skattefordran längst ner i bilagan och det utgående saldot på bilagan.